Likwidacja polisolokaty – jak odzyskać pieniądze?

Głównie osiem-dziesięć lat temu, na mniejszą skalę także obecnie, mnóstwo osób otwierało i nadal otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie miały lub mają towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych), pośrednicy finansowi (Open Finance) oraz oraz banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank). Ze względu na to, iż posiadanie polisolokaty związane jest z różnego typu opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, natomiast brak gwarancji wypłaty środków po zakończeniu umowy, wzrasta liczba postępowań dotyczących odzyskania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Likwidacja polisolokaty – konsekwencje

Polisolokata – w dużym skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to kombinacja ubezpieczenia na życie i dożycie z lokatą oszczędnościowo-inwestycyjną. W polisolokacie podział wpłat jest niesymetryczny – znacznie większa ich część przekazana jest na inwestycje o zwiększonym ryzyku. Zapisy w umowie wiążącej z bankiem czy ubezpieczycielem są zazwyczaj niekorzystne. W razie fiaska inwestycji, opłatami jest obarczona wyłącznie jedna strona, czyli klient.
Składki na polisolokatę należy wnosić z częstotliwością określoną w umowie, na przykład co 30 dni, kwartał, pół roku lub rok. Popularną praktyką instytucji prowadzących polisolokaty jest reguła, że w przypadku braku wpłaty, np. przez okres trzech kolejnych miesięcy, polisolokata jest likwidowana, a klient odbiera nieznaczny ułamek z funduszu, który do tej pory zdołał uzbierać.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Czas obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, z tej przyczyny niejednokrotnie posiadacze polisolokaty postanawiają o jej likwidacji przed upływem jej trwania. Po podjęciu tej decyzji od posiadacza zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona sięgać nawet kwoty równej środków zebranych do tej pory na polisolokacie. W przypadkach likwidacji polisolokaty dobrze jest zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy – na rynku usług prawniczych funkcjonują kancelarie wyspecjalizowane w prowadzeniu postępowań, takich jak likwidacja polisolokat i odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat.